Nadezhda Orlova

Deputy Managing Partner

Tedros Eyassou

Deputy Managing Partner

Alexander Veselov

Deputy Managing Partner

Aleksey Linnik

Сhief partner, Lawyer

Stanislav Gavrichkov

Senior Partner, Lawyer

Dmitry Loginov

Senior Partner, Lawyer

Yulia Vinokurova

Senior Partner, Lawyer

Adelina Kuzulgurtova

Senior Partner, Lawyer